Algemene voorwaarden en privacybeleid Hygge Interieurs | Interieuradvies

Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden:
deze algemene voorwaarden van Hygge Interieurs.
1.1 Hygge Interieurs; de (rechts)persoon die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp, interieurstyling en interieuradvies. Hygge Interieurs is de handelsnaam onder welke Ludieks V.O.F KvK nr. 70390614.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht – al dan niet schriftelijk- aan Hygge Interieurs heeft verleend.
1.3 Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en Hygge Interieurs tot stand is gekomen met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden door Hygge Interieurs, waarvan onderstaande algemene voorwaarden deel uitmaken.
1.4 Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Hygge Interieurs.
1.5 Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat de opdrachtgever beoogt.
1.6 Object: het in het kader van het project uit te voeren product van stoffelijke aard of een onderdeel hiervan waarop de aan Hygge Interieurs verstrekte opdracht betrekking heeft.
1.7 Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan wel de interieurstylist.
1.8 Werk: ontwerpen, schetsen, tekeningen, plastische werken en dergelijke in de zin van de Auteurswet.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemeen voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding/offerte, onderhandeling over een opdracht en opdracht tussen opdrachtgever en Hygge Interieurs, leveringen van zaken door Hygge Interieurs en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met Hygge Interieurs, een en ander conform de vermelding op de offerte of opdrachtbevestiging, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Hygge Interieurs en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
2.4 Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze situatie beoordeeld worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. De aanbieding
3.1 Alle offertes en prijsopgaven van Hygge Interieurs zijn vrijblijvend, kunnen tot het moment van akkoord worden herroepen en zijn maximaal 30 dagen geldig.
3.2 Als aanvaarding van de aanbieding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Hygge Interieurs daaraan niet gebonden. De opdracht komt alleen volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand als Hygge Interieurs dat aangeeft.
3.3 Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via email door Hygge Interieurs zijn bevestigd.
3.4 Hygge Interieurs kan niet aan zijn/haar offerteprijs worden gehouden, als die offerteprijs, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5 De in de offerte vermelde prijzen zijn incl. BTW
3.6 De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief kosten, waaronder reis- en verblijf-, parkeer- , verzend- en administratiekosten en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is aangegeven.
3.7 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht de interieurstylist niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.8 Hygge Interieurs heeft ten allen tijden het recht zonder opgaaf van redenen een potentiële opdrachtgever te weigeren.
3.9 De door Hygge Interieurs opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.
3.10 Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door en opdrachtgever is ondertekend, de aanbetaling wel is voldaan en de opdrachtgever er desondanks mee instemt dat Hygge Interieurs aanvangt met de uitvoering van de opdracht en de opdrachtgever meewerkt aan de uitvoering hiervan, dan wordt opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

Artikel 4. De opdracht
4.1 De opdracht omvat datgene wat opdrachtgever en Hygge Interieurs zijn overeengekomen. De opdracht komt tot stand door de schriftelijke bevestiging ervan door de opdrachtgever.
4.2 Hygge Interieurs doet haar uiterste best de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Hygge Interieurs kan niet aansprakelijk worden gehouden voor een tegenvallend resultaat als het door haar gegeven advies of ontwerp dat voortvloeit uit de opdracht wordt uitgevoerd. Ook in dat geval dient te overeengekomen vergoeding te worden betaald. Wanneer u besluit het advies of ontwerp -om welke reden dan ook- niet uit te voeren dient de afgesproken vergoeding volledig voldaan te worden.
4.3 Voordat de opdracht tot stand komt, overleggen opdrachtgever en interieurstylist voor zover mogelijk en relevant over:
a. de inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden;
b. het ter beschikking stellen van een programma van wensen en wanneer die verstrekt zullen worden;
c. het tijdschema waarbinnen de interieurstylist de werkzaamheden uitvoert;
d. een betalingsschema;
e. een raming van het honorarium en de bijkomende kosten, de btw niet inbegrepen;
f. op welke wijze en hoe vaak informatieoverdracht en overleg tussen opdrachtgever en interieurstylist plaatsvindt;
g. hoe omgegaan wordt met onderwerpen die ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst nog niet zijn vast te stellen (hieronder wordt onder andere verstaan meer-/of minderwerk).
4.4 De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
4.5 Genoemde levertijden en planningen zijn altijd een streeftermijn en zijn indicatief. Indien een streeftermijn niet gehaald kan worden, zal Hygge Interieurs met opdrachtgever in overleg treden en een nieuwe indicatieve termijn overleggen.
4.6 Hygge Interieurs bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
4.7 Opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het object, worden door of namens de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever kan de interieurstylist aanwijzen als gemachtigde van de opdrachtgever op te optreden. Het inschakelen van deze derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.
4.8 Indien Hygge Interieurs op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
4.9 Blijkt het aanstellen van een of meer andere (derden-)adviseurs noodzakelijk voor een goede realisatie van het project, dan gaat de opdrachtgever daartoe pas over na overleg met Hygge Interieurs.
4.10 Verricht de Hygge Interieurs of door Hygge Interieurs ingeschakelde derden werkzaamheden op de locatie van de opdrachtgever, dan draagt de opdrachtgever zorg voor de door deze persoon of personen in redelijkheid gewenste faciliteiten. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt eveneens als de werkzaamheden worden verricht op een door de opdrachtgever aangewezen locatie.
4.11 Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is de opdracht aan te passen, dan treden partijen hierover met elkaar in overleg. Partijen nemen elkaars gerechtvaardigde belangen bij dit overleg in acht.
4.12 Er is in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen als:
– er relevante wijzigingen optreden in (overheids)voorschriften of beschikkingen;
– er relevante wijzigingen optreden in de oorspronkelijke opdracht of het programma
van eisen;
– de opdrachtgever wijzigingen of varianten verlangt van werkzaamheden die al
zijn goedgekeurd;
– extra werkzaamheden tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken.
4.13 Leidt het overleg als bedoeld in 4.10 tot aanpassing van de opdracht dan handelen partijen vervolgens als omschreven bij de artikelen 4.1 tot en met 4.3.
4.14 Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk mee te delen aan Hygge Interieurs onder vermelding van de gronden. Partijen treden hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt Hygge Interieurs hierdoor schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. Hygge Interieurs is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.
4.15 Hygge Interieurs is ten alle tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

Artikel 5. Verplichtingen van Hygge Interieurs
5.1 Hygge Interieurs neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. Hygge Interieurs zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, de opdrachtgever onafhankelijk ter zijde staan en zijn/haar diensten naar
beste kunnen en wetenschap uitvoeren.
5.2 De opdracht wordt uitgevoerd volgens het overeengekomen tijdschema. Deze termijn of termijnen zijn echter geen fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen.
5.3 Persoonsgegevens:
Persoonlijke gegevens van de opdrachtgever worden in het klantensysteem van Hygge Interieurs opgeslagen om opdrachten te verwerken en indien besproken, derden in te schakelen voor realisatie van desbetreffend advies of ontwerp. Hygge Interieurs geeft nooit persoonsgegevens aan andere derden dan overeengekomen met opdrachtgever en zal er alles aan doen om te voorkomen dat deze gegevens in handen kunnen vallen van derden. Hygge Interieurs hanteert bij het gebruik van de persoonlijke gegevens van de opdrachtgever de desbetreffende actuele wetgeving.

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever
6.1 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van Hygge Interieurs vertrouwelijk te behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn.
6.2 De opdrachtgever is verplicht alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en informatie tijdig aan Hygge Interieurs ter beschikking te stellen. Hij draagt zorg voor de juistheid van de verstrekte informatie. Indien Hygge Interieurs extra werkzaamheden dient uit te voeren of kosten dient te maken omdat de opdrachtgever heeft nagelaten de benodigde informatie/materialen ter beschikking te stellen, dan zal Hygge Interieurs de bijkomende werkzaamheden of kosten apart in rekening brengen volgens de gebruikelijke tarieven of volgend het bedrag van de desbetreffende kosten.
Daarnaast is Hygge Interieurs gerechtig de opdracht op te schorten.
6.3 De opdrachtgever zal alle documenten die Hygge Interieurs produceert tijdig beoordelen en controleren op juistheid.
6.4 De opdrachtgever stelt Hygge Interieurs zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tien werkdagen na ontvangst van de adviezen in kennis van een tekortkoming.
6.5 De opdrachtgever vrijwaart Hygge Interieurs of door Hygge Interieurs ingeschakelde personen voor aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Mocht Hygge Interieurs toch door derden worden aangesproken, dan staat de opdrachtgever Hygge Interieurs zowel in als
buiten rechte bij en doet alles wat in dit geval van hem verwacht mag worden. Laat de opdrachtgever dit na, dan is Hygge Interieurs gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten die de interieurstylist hierdoor maakt zijn voor rekening van de
opdrachtgever.
6.6 De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en toepassingen van het door Hygge Interieurs gegeven advies.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door derden worden vervuld, is Hygge Interieurs voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken. Wanneer bij de uitvoering van de opdracht Hygge Interieurs volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.
7.2 Hygge Interieurs is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
7.3 In geval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever.
7.4 Hygge Interieurs is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook. De opdrachtgever blijft altijd zelf aansprakelijk voor keuze en toepassing van advies, materialen en producten, die door Hygge Interieurs tijdens het advies is geadviseerd.
7.5 Indien de opdrachtgever van mening is dat Hygge Interieurs tekort is geschoten in de nakoming van zijn/haar verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk. Hygge Interieurs is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
7.6 Hygge Interieurs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Hygge Interieurs is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
7.7 Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzetten winstderving, extra kosten voor de realisatie van het werk ter zake waarvan de opdracht werd verstrekt die in de kosten zouden zijn begrepen indien de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.
7.8 De door Hygge Interieurs te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot de hoogte van het afgesproken honorarium, exclusief btw. Heeft Hygge Interieurs een aansprakelijkheidsverzekering waar de schade onder valt, dan is de te vergoeden schade beperkt tot het bedrag van de uitkering van deze verzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
7.9 Elke vorm van schadevergoeding vervalt, indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, ter zake schriftelijk en met redenen omkleed bij Hygge Interieurs kenbaar heeft gemaakt.
7.10 Hygge Interieurs is nooit aansprakelijk voor het (gedeeltelijk) niet opvolgen van de adviezen.

Artikel 8. Overmacht en ontbinding van overeenkomst
8.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan Hygge Interieurs kan worden toegerekend. Zoals stakingen in bedrijven waarmee Hygge Interieurs overeenkomsten heeft gesloten of afspraken mee heeft, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare vertraging bij toeleveranciers, wijziging van een rechts- of samenwerkingsvorm, alsmede het geval dat Hygge Interieurs geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.
8.2 Hygge Interieurs en de opdrachtgever dienen elkaar zo spoedig mogelijk van een overmacht toestand op de hoogte te stellen, en in gezamenlijk overleg zoeken zij naar een in die specifieke situatie een passende oplossing.
8.3 De vorderingen van Hygge Interieurs op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
1. Na het sluiten van de overeenkomst aan Hygge Interieurs ter kennis genomen omstandigheden geven Hygge Interieurs goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
2. Indien Hygge Interieurs de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. In de genoemde gevallen is Hygge Interieurs bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van Hygge Interieurs schadevergoeding te vorderen.
8.4 De opdracht wordt schriftelijk opgezegd, onder vermelding van de grond(en) van opzegging en de datum waarop de opzegging ingaat. De opzegging treedt niet eerder in werking dan nadat Hygge Interieurs het bericht daarover heeft ontvangen. Na de opzegging zijn beide partijen verplicht alles te doen, na te laten en te gedogen dat met het oog op de redelijke belangen van de wederpartij van haar gevraagd mag worden.
8.5 Wordt de opdracht opgezegd, dan dient de opdrachtgever Hygge Interieurs te
betalen:
a) het honorarium en de bijkomende kosten naar de stand van de werkzaamheden op
het moment van opzegging en
b) alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de stylist ten tijde van de opzegging al is aangegaan met het oog op de verdere vervulling van de opdracht.
8.6 Wordt de opdracht opgezegd door de opdrachtgever op een grond die bij de opdrachtgever ligt, dan is de opdrachtgever verplicht een vergoeding te betalen van 50% van het (resterende) deel van de kosten die de opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht. Deze vergoeding is niet verschuldigd als wordt opgezegd op grond van overlijden of overmacht waaronder wordt verstaan, brand, terreur of oorlog, pandemie.
8.7 Is de opdracht op een grond die bij de opdrachtgever ligt opgezegd, dan mag de opdrachtgever het advies van Hygge Interieurs slechts (laten) gebruiken na voorafgaande, schriftelijke toestemming van Hygge Interieurs.
8.8 Hygge Interieurs kan voorwaarden verbinden aan zijn toestemming, waaronder de betaling van een vergoeding en het recht om erop toe te zien dat het advies volgens zijn bedoelingen wordt gebruikt.
8.9 Het gestelde bij de artikelen 8.6, 8.7, 8.8 geldt ook als Hygge Interieurs
heeft opgezegd op een grond gelegen bij de opdrachtgever.

Artikel 9. Eigendoms- en auteursrecht van de interieuradviseur / Hygge Interieurs
9.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, komen toe aan Hygge Interieurs. Kan een dergelijk recht slechts verkregen worden door een depot of registratie, dan is alleen Hygge Interieurs hiertoe bevoegd.
9.2 Hygge Interieurs heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van zijn/haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, maquettes en modellen en alle andere voorwerpen of informatiedragers, die van zijn/haar ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen of die zijn bedoeld in de Auteurswet, in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen of in andere intellectuele wet- en regelgeving.
9.3 In het kader van de opdracht door Hygge Interieurs tot stand gebrachte documenten worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen tegenover Hygge Interieurs heeft voldaan. De documenten mogen worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele
eigendom.
9.4 Ook nadat Hygge Interieurs toestemming heeft gegeven tot verwezenlijking, openbaarmaking of verveelvoudiging van zijn werk, behoudt hij de volgende rechten:
a. zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van zijn/haar naam;
b. zich te verzetten tegen een wijziging in het werk;
c. zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, dat nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of goede naam van de maker of zijn/haar waarde in deze hoedanigheid.
9.5 Hygge Interieurs heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn ontwerp verwezenlijkt object foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft Hygge Interieurs toestemming nodig van de opdrachtgever voor het openbaar maken van de afbeeldingen die het inwendige van het object tonen, nadat het in gebruik is genomen. De foto’s kunnen als voorbeeld van styling en ontwerp gebruikt worden op shop.hyggeinterieurs.nl, portfolio digitaal en offline en alle sociale media kanalen die Hygge Interieurs gebruikt, waaronder Facebook, Instagram en Pinterest.
9.6 De opdrachtgever is verplicht het object in overeenstemming met het advies en de bedoelingen van Hygge Interieurs uit te voeren. Pas na overleg met Hygge Interieurs kan hij hiervan afwijken. Hygge Interieurs wordt door de opdrachtgever in de gelegenheid gesteld zich ervan te overtuigen dat het object wordt uitgevoerd in overeenstemming met zijn advies en bedoelingen.
9.7 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Hygge Interieurs, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Hygge Interieurs.
9.8 De opdrachtgever mag het advies alleen met schriftelijke toestemming van Hygge Interieurs opnieuw gebruiken. In dat geval worden in overleg advieskosten vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de vergoeding voor het auteursrecht.

Artikel 10. Financiële bepalingen
10.1 Het honorarium is de vergoeding die de interieuradviseur/Hygge Interieurs toekomt voor de geleverde werkzaamheden, exclusief de omzetbelasting. Partijen leggen in de overeenkomst vast op welke wijze het honorarium van de interieuradviseur en de eventuele bijkomende kosten zijn geregeld. Dit kan zijn op basis van de door de interieuradviseur bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken uurtarief, een vast bedrag of een andere tussen partijen overeengekomen maatstaf.
10.2 Onder bijkomende kosten vallen onder andere gemaakte reis- en verblijfkosten,
administratiekosten, kosten van inschakeling van derden en onvoorziene kosten.
10.3 Als de interieuradviseur met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is de interieuradviseur te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs, als die verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
10.4 Voor wijzigingen die Hygge Interieur moet uitvoeren die niet te wijten zijn aan een toerekenbare tekortkoming is de opdrachtgever afzonderlijke kosten verschuldigd.
Ook wijzigingen zoals genoemd in bepaling 4.10 of 4.12 die leiden tot wijziging van de werkzaamheden van Hygge Interieurs, leiden in overleg tot herziening van de kosten.
10.5 Wordt de opdracht vertraagd of onderbroken en is dit niet te wijten aan Hygge Interieurs, dan is de opdrachtgever verplicht Hygge Interieurs het honorarium en de bijkomende kosten te vergoeden berekend naar de stand van het werk.
10.6 Betaling van de factuur dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum.

10.7 Hygge Interieurs mag van opdrachtgever verlangen dat hij een voorschot voldoet voordat ze begint aan de uitvoering van de opdracht. Dit voorschot bestaat over het algemeen uit 25% van het honorarium.
10.8 Betaalt de opdrachtgever niet tijdig, en is dit niet toe te rekenen aan Hygge Interieurs, dan is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Hygge Interieurs heeft het recht het wettelijke rentepercentage over het niet betaalde bedrag in rekening te brengen met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken.
10.9 Indien de opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt, is Hygge Interieur gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten mits de opdrachtgever schriftelijk is gemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
10.10 Voor de bepaling van hetgeen de opdrachtgever aan Hygge Interieurs verschuldigd is uit hoofde van de aan Hygge Interieurs verstrekte opdrachten en/of de algemene voorwaarden is de boekhouding/administratie van Hygge Interieurs bepalend. Dit behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.
10.11 Alle door Hygge Interieurs gemaakt kosten om de factuur vergoed te krijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever.
10.12 Wanneer Hygge Interieurs als gemachtigde is aangesteld voor zaken doen met derden voor het leveren van producten en/of diensten, zal Hygge Interieurs de factuur specificeren en hiermee voor de opdrachtgever inzichtelijk maken welke te leveren dienst, door welk desbetreffende derde partij(en) en de bedragen die daar mee gemoeid zijn, als onderdeel van de totale factuur.
10.13 In geval van dat er aanspraak gemaakt wordt op dienst(en) van derden partijen die tevens ingeschakeld worden door Hygge Interieurs, een aanbetaling gedaan te worden van 25% voor aanvang van het realiseren van de opdracht. Deze betaling dient op tijd bij Hygge Interieurs binnen te zijn, doch voor of op de overeengekomen datum.
10.14 Hygge Interieurs zorgt op tijd voor betaling van de aanbetaling voor de opdracht van de derden partij(en), mits deze op tijd is voldaan door de opdrachtgever aan Hygge Interieurs. Hygge Interieurs zal geen bedragen voorschieten aan derden partij(en) om een opdracht van derden partijen door te laten gaan of gereserveerd te houden.
10.15 Heeft de opdrachtgever verzuimd om op tijd tot (aan)betaling over te gaan, dan is Hygge Interieurs niet aansprakelijk wanneer de uitvoering van betreffende opdracht door derden uitgesteld wordt, dan wel niet uitgevoerd. Tevens is Hygge Interieurs niet verantwoordelijk voor eventuele schade en kostenposten die hiermee gemoeid kunnen zijn. Dit is dan voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 11. Klachten
11.1 Klachten die direct verband houden met uitgevoerde diensten van Hygge Interieurs dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na afronding van de geleverde diensten, schriftelijk aan Hygge Interieurs te worden medegedeeld.
11.2 Indien de klacht gegrond is, zal Hygge Interieurs de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeen gekomen.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen
12.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Hygge Interieurs is Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Hygge Interieurs en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Hygge Interieurs is gevestigd, of de volgens wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Hygge Interieurs.
12.2 Verschil van mening tussen opdrachtgever en Hygge Interieurs wordt zoveel mogelijk in onderling overleg of via mediaton opgelost. Leidt dit niet tot een oplossing, dan worden geschillen beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.
12.3 Partijen hebben zich tot het uiterste ingespannen een geschil in onderling overleg of via mediaton te beslechten voordat ze een beroep zullen doen op de rechter.

Artikel 13. Diversen
13.1 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.hyggeinterieurs.nl
13.2 De algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 2 april 2019 en uitsluitend van toepassing op opdrachten die op of na deze datum tot stand komen.
13.3 Hygge Interieurs heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die te allen tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.
13.4 De opdrachtgever krijgt de algemene voorwaarden van Hygge Interieurs bij de offerte/opdrachtbevestiging meegestuurd of wordt doorverwezen naar deze digitale versie van de algemene voorwaarden op de website. Klant kan de algemene voorwaarden ook opvragen als PDF bij e-mail.
13.5 De opdrachtgever heeft kennis genomen van de algemene voorwaarde en gaat hiermee akkoord bij het tekenen van de offerte/opdrachtbevestiging.